Ν.Τ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Λέσβου: «Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών»

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, υπενθυμίζουμε το πλαίσιο οδηγιών όπως αυτό προκύπτει από τις εγκυκλίους:


Υπ΄ αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.42883/08/06/2015 του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ 6Χ0Β465ΦΥΟ-073 με θέμα «πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα»

Υπ΄ αριθμ. 20716/23/06/2015 Οικ. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σ.ΕΠ.Ε. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) με ΑΔΑ: ΩΣ13465Θ1Ω-ΔΧΘ και θέμα: «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος».

Συγκεκριμένα:

Επισημαίνουμε περαιτέρω, την ανάγκη επαγρύπνησης από όλους, για την υποχρέωση εφαρμογής ειδικών νομοθετικών διατάξεων ή όρων ΣΣΕ που αφορούν στα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. 

Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του (ΣΕΠΕ) τμήματος επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Λέσβου σε εντατικοποίηση των προληπτικών ελέγχων κατά τη θερινή περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με προτεραιότητα σε εκείνους με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από θερμική άποψη, καθώς και άμεσης ανταπόκρισης στις σχετικές καταγγελίες των εργαζομένων και των σωματείων τους και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών παραβιάσεων ή μη συμμόρφωσης εργοδοτών προς τις υποδείξεις που τους γίνονται.
Ακόμη, οι υπηρεσίες που εκτελούν ή ασκούν έργο στην ύπαιθρο όπως είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Λέσβου, Περιφερειακές Υπηρεσίες των Υπουργείων κοκ και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα εξ αιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, να λάβουν άμεσα, τα μέτρα προστασίας όπως αυτά προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητές τους.
Σχετικό θεσμικό πλαίσιο:

Ν. 3850/2010, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 16/1996
Εγκύκλιοι ΣΕΠΕ (20716/2015, 10626/2014 κλπ), Εγκύκλιοι Υπ. Εργασίας (130329/1995, 130427/1990, 140120/1989 κλπ)  Έγγραφα του Υπ. Υγείας (46848/2013, 10326/2010 κλπ)

Για την Ε.Γ
Του Ν.Τ Λέσβου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ                                                    ΠΑΝ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ