Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Λέσβου με 28 θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Λέσβου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Α/Α
  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.     
Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή καταρρεύσαντος τμήματος τοιχίου αντιστήριξης του δρόμου παρά την ιδιοκτησία Παρμακέλλη στη Βατούσα»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
2.     
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ασφαλτοτάπητα στο δρόμο του Αγίου Ευσταθίου στον οικισμό Βατερών του Δ.Δ Βρύσας» αναδόχου Σαράντη Προκοπίου Ε.Δ.Ε.
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
3.     
Έγκριση 2ου ΑΠΕ  και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης - Γενική επισκευή αναδιαρρύθμιση κτηρίου - διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
4.     
Διόρθωση Κτηματολογικού Πίνακα για την ιδιοκτησία  με αριθμό ΚΠ13 που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια  της Τ.Κ Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα.

Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
5.     
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Επισκευές, Εγκατάσταση Θέρμανσης και Κατάλληλου Τεχνητού Φωτισμού στο Μουσείο του Θεόφιλου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
6.     
Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
7.     
Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Άμεση αποκατάσταση των αποχετευτικών αγωγών προσαγωγής της μονάδος επεξεργασίας λυμάτων Καλλονής του Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
8.     
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού των αντλιοστασίων ακαθάρτων Καλλονής του Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
9.     
Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
10.  
Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου
Αντιδήμαρχος
κα. Αντωνέλλη
11.  
Αντικατάσταση λογιστή για την εκκαθάριση-λύση της ΔΕΠΤΑΜ πρώην Δήμου Μυτιλήνης.
Αντιδήμαρχος κ.Κατσαρός
12.  
Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου του Δήμου Λέσβου για το οικονομικό έτος 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Κατζανός
13.  
Αποδοχή μεταβίβασης στο Δήμο Λέσβου και διασκευής δύο φορτηγών οχημάτων των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Ερεσού-Αντίσσης και Ευεργέτουλα και δύο φορτηγών οχημάτων του πρώην Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ν-Δ Λέσβου
Αντιδήμαρχος
κ. Κατζανός
14.  
Παραχώρηση του Γραφείου Εισπρακτορίου από το Δήμο στη ΔΕΥΑΛ
Πρόεδρος ΔΕΥΑΛ κ.Ακριώτης
15.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 104/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση τοποθέτησης  προστατευτικού κιγκλιδώματος επί της οδού Πατριάρχου Βαλιάδη στη Μυτιλήνη (Βουναράκι)»
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας
16.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 108/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα  «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Τ.Κ. Βρίσας»
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας
17.  
Έγκριση αιτήματος για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, της εταιρίας «ALNAIRSHACHAR Ο.Ε.»
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας
18.  
Έγκριση αιτήματος για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΤΑΡΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας
19.  
Έγκριση 36ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
20.  
Έγκριση 40ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
21.  
Έγκριση 42ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
22.  
Έγκριση 43ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
23.  
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ. (έγγραφο 41770/07-07-2015, έγγραφο 41763/07-7-2015)
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
24.  
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
25.  
Έγκριση και τρόπος διενέργειας των προμηθειών: α)Προμήθεια και τοποθέτηση Ιστών φωτισμού στην περιοχή «Αμουδέλι» της Δ.Ε Πλωμαρίου β) Προμήθεια και τοποθέτηση Ιστών φωτισμού στην ΤΚ. Λαφιώνας στη Δ.Ε Πέτρας γ)Προμήθεια Υδραυλικών υλικών για τη συντήρηση υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας Δήμου Λέσβου δ) Προμήθεια Ειδών πυρόσβεσης
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
26.  
Έγκριση υπαγωγής της εταιρείας «Λατομεία Λέσβου Α.Ε» στη ρύθμιση  του
Ν. 4321/2015
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
27.  

Έγκριση 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού  και Τουρισμού, οικονομικού έτους 2015

Πρόεδρος ΝΠΔΔ
κ. Ταμβακέλλης
28.  

Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσοτόπου

Αντιδήμαρχος κ.Αστυρακάκης