10 θέσεις εργασίας για οχτώ μήνες στην ΔΕΥΑ Λέσβου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ), που εδρεύει στη Μυτιλήνη.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ), Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΛ, υπόψιν κας Καψιμάλη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 22510 44444). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Λέσβου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 


ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΥΕ Εργάτες 8 μήνες 3

Δ.Ε. Τεχνίτες Υδραυλικοί 8 μήνες 3

ΔΕ Οδηγοί (Χωρίς κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου) 8 μήνες 2

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (Υπηρεσίες Αντλιοστασίων,
Δεξαμενών Ύδρευσης, Αντλιοστάσια Ακαθάρτων- Έλεγχος
Συστήματος τηλεμετρίας/τηλελέγχου) 8 μήνες 2