Πρόσληψη 2 ατόμων στην ΔΕΗ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ- Αιτήσεις έως 13/02

Ο ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.


Υπηρεσία: ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ
Έδρα υπηρεσίας: ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 
Ειδικότητα: ΥΕ Εργάτης 
Διάρκεια σύμβασης: 60 ημερομίσθια 
Αριθμός ατόμων: 2


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 13/02/2015 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, Ναυμ. Έλλης, Θέση Κουρτζή Μυτιλήνη, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης : -    Πιστοποιητικό Εντοπιότητας -    Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ -    Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης -    Αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων ΙΚΑ -    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας -    ΑΜΚΑ, Α.Φ.Μ. Κατά τη διαδικασία επιλογής και εφόσον οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από τις προς κάλυψη ανάγκες, πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου για τη συγκεκριμένη εργασία, θα λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κριτήρια όπως, εντοπιότητα, χρόνος ανεργίας, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειάς του, χρόνος ανεργίας μελών της οικογένειας του κλπ.), προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.