Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες στα ΚΕΠ Λέσβου

Πληροφορούμε τις ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο.Γ.Α, ότι  εφαρμόζεται το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας.


Για τη συμμετοχή σε αυτό απαιτείται η υποβολή αίτησης στα Κ.Ε.Π από 24/11/2014 έως και 3/12/2014.

Σε κάθε μία από τις 450 πολύτεκνες μητέρες θα χορηγηθεί χρηματικό βοήθημα ύψους χιλίων [1000] ευρώ και τιμητικός έπαινος.

     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

-          Να είναι πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα της παροχής.
-          Να έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 4 τέκνα, ΑΓΑΜΑ, έμμεσα ασφαλισμένα  στον ΟΓΑ, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα σε δημόσια ιδρύματα ή ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους 2014
-          Να είναι όλοι οι ανωτέρω κάτοχοι βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά τον  χρόνο υποβολής της αίτησης.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-          Δελτίο Αστυν. Ταυτότητας, Βιβλιάρια Υγείας, Πιστοπ. Οικογ. Κατ/σης, Φωτ/φο Ακαδημ. Ταυτότητας Φοιτητή [πάσο], Βεβαίωση σπουδών, Αντίγραφο Εκκαθ. Σημειωμ., Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού, Απόκομμα καταβολής εισφορών.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
των Κ.Ε.Π Δήμου Λέσβου

 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ