Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις ΕΠ.ΑΣ


Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. για το σχολικό έτος 2024 – 2025»

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση (ν.4763/2020), εφαρμόζοντας το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Το δυϊκό σύστημα συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στη σχολή με τη Μαθητεία σε εργασιακό χώρο (“Πρόγραμμα Μάθησης σε Εργασιακό χώρο”). Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α΄ και Β΄, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. 

Στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. παρέχονται:

1) σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, 2) σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, 3) έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο , 4) κατά τη διάρκεια της Μαθητείας (“Πρόγραμμα Μάθησης σε Εργασιακό χώρο”) οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, στους οποίους προσφέρονται από τη Δ.ΥΠ.Α. κίνητρα για την αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων Μαθητείας,

 5) σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές, 6) επίδομα στέγασης(240 ευρώ/μήνα) και σίτισης( 9 ευρώ/ημέρα) σε όσους πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα : 

α) άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. β) εγγραφής στη Β΄ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε τομέα αντίστοιχο με την ειδικότητα τους μετά την απόκτηση του Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3. 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν νέοι και νέες οι οποίοι: α) κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών, β) έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2009, γ) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εγγραφή τους και σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr,


Στην ΕΠΑ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα/Τ.K.81100, τηλ. 22510-32444, 22510- 32618 - 22510-32617) θα εισαχθούν Διακόσιοι (200) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 

1.Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής 25

2. Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας 25

3 .Κομμωτικής Τέχνης 25 

4 .Μαγειρικής Τέχνης 25 

5 .Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 25 

6. Τεχνίτης Υποστήριξης συστημάτων Η/Υ 25 

7. Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 25

8. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων 25