Εξετάσεις για απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη στην Μυτιλήνη


Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π. Β. Αιγαίου προκηρύσσει εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Α΄ περιόδου 2024, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Παρασκευή 28-06-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π. Βοστάνη 4, Τ.Κ. 81132, Μυτιλήνη). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του: https://radioerasitexnes.gov.gr συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείων pdf , ipg (όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 7 της Υ.Α. 38200/1136/11) στην αντίστοιχη Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών μόνιμης κατοικίας τους, μέχρι την Πέμπτη 20-06-2024. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην οικεία Διεύθυνση.

 Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι συνυποβάλουν µε την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

1.       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.

2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών πού διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα , αποδεικτικά έγγραφα πού σχετίζονται µε τα στοιχεία τους , την ηλικία , υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους.

4. Σε περίπτωση ανηλίκου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου , προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεση του για την άσκηση του ραδιοερασιτεχνών δραστηριοτήτων .

5. Παράβολο 26 € (e-παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www1.gsis.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Χορήγηση παραβόλου Φορέας Δημοσίου Υποδομών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες-Κατηγορία Παραβόλου: Ραδιοερασιτέχνες Πτυχίο – Τύπος παραβόλου [5113] Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).

6. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες. ( Πρέπει να τις έχει μαζί του στις εξετάσεις )

7. Αποδεικτικό αποφοίτησης από Δημοτικό σχολείο ή ανώτερης βαθμίδας.

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι.