ΠΕ Β. Αιγαίου: Υπογραφή Απόφασης Έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ε. Κυρατζή, υπέγραψε την Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-27 (ΕΣΠΑ) για την πόλη της Μυτιλήνης με τα παρακάτω έργα (βλ. συνημμένο Πίνακα) συνολικής δημόσιας δαπάνης 53.104.000 €.