ΠΕ Β. Αιγαίου: Οικονομική ενίσχυση για την κατάργηση του γρίπου σε βιντζότρατες


για οικονομική ενίσχυση για κατάργηση του γρίπου σε βιντζότρατες συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)

Πρόσκληση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου / Ανιτπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα  στους επαγγελματίες αλιείς για την συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)»

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα, σε συνέχεια της από 10-01-2024 Ανακοίνωσης  που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αλιείς που έχουν αλιευτικό σκάφος με το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)», να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα διαγραφής του αλιευτικού εργαλείου και να αποζημιωθούν οικονομικά με το ποσό των 25.000€ ανά σκάφος.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στα Τμήματα Αλιείας μέχρι 26/1/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προβούν αρχικά στη διαγραφή του εργαλείου και στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση οικονομικής αποζημίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αλιείς μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Αλιείας Λέσβου (τηλ. 22510-46667, εσωτ. 106), Χίου (22710-44438), Σάμου (22733-53442) και Λήμνου (22543-51244).

 

 

Αλιεία: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση για κατάργηση του γρίπου σε βιντζότρατες

Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς, να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis), με σκοπό την κατάργηση/διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος βιντζότρατας (SB)».

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι πλοιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν στην αλιευτική άδεια του σκάφους τους το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)», υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν σε ισχύ την αλιευτική άδεια του σκάφους.

Το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας ορίζεται σε 25.000 ευρώ ανά αλιευτικό σκάφος και κατά συνέπεια απαιτούνται πιστώσεις συνολικού ύψους 3.050.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αριθμός των σκαφών που φέρουν το εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» στον ελληνικό αλιευτικό στόλο, ανέρχεται σε 122 σκάφη, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν το αίτημά τους προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥπΑΑΤ, μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών Αλιείας της Περιφέρειας, όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 26 Ιανουαρίου.

Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας από την οποία προκύπτει ότι έχει καταργηθεί και διαγραφεί το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)», μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας καθώς και από τη σχετική απόφαση κατάργηση/διαγραφής του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της Π.Ε. της Περιφέρειας.