Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών


Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων ηλικίας 25-45 ετών σε τομείς υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και στη συνέχεια η ένταξη στην απασχόληση των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση και πιστοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, η Δράση περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων που ακολουθείται από πρόγραμμα εξάμηνης επιχορηγούμενης από τη Δ.ΥΠ.Α. απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

 

Η Δράση διακρίνεται σε δύο Προγράμματα ως εξής: 

 

  1. Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ): αφορά σε κατάρτιση και πιστοποίηση, σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, για έως 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ηλικίας 25 έως 45 ετών, οι οποίοι έχουν υποδειχθεί σε επιχειρήσεις από τους εργασιακούς ΑΔΑ: 6ΙΔΜ4691Ω2-5ΘΟ 12 συμβούλους της ΔΥΠΑ και έχουν προεπιλεγεί από αυτές     

  2. Πρόγραμμα Απασχόλησης:  η πρόσληψη ανέργων για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν τις αποκτηθείσες δεξιότητες και γνώσεις από το πρόγραμμα ΣΕΚ, που ολοκλήρωσαν και από το οποίο έλαβαν πιστοποίηση.  

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πράσινη οικονομία.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-45 ετών.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 80 ώρες και η διάρκεια της απασχόλησης είναι 6 μήνες.

 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

• Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών, δηλαδή 1.022€ μηνιαία (6.132€ συνολικά), και 80% για την πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών, δηλαδή 817,60€ μηνιαία (4.906€ συνολικά).

• Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση - έως 1.000€ μηνιαία για ανέργους 25-30 ετών και έως 800€ μηνιαία για ανέργους 31-45 ετών.

• Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.