99.999 € για την Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης


«Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης»

 

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε τη διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου του θεματικού έργου «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 99.999 €.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28-12-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, δήλωσε ότι «το έργο αφορά στην Επισκευή Στεγών, Επιχρίσματα - Χρωματισμούς, Αντικατάσταση Κουφωμάτων, Σκυροδέματα, Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές, εργασίες που χρήζουν της άμεσης εκτέλεσης στα παρακάτω κτήρια:

 

- Το κτήριο της παλιάς Πυροσβεστικής, στη Μυτιλήνη

- Το κοινοτικό κατάστημα, στο Παλαιοχώρι

- Το Υπόγειο του Δημοτικού Σχολείου, στα Λουτρά

- Την Προσφυγική κατοικία Σκάλας Λουτρών, η οποία αγοράστηκε πρόσφατα από το Δήμο Μυτιλήνης».