1η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για το έτος 2023


Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

  

Καλεί όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης) : «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης, ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr από 15/03/2023 έως 16/05/2023 και ώρα 13:00. 

  

  

Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ. 

Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια και κατηγορία δικαιούχου έχει ως εξής: 

  

Περιφέρεια 

Πιστώσεις 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

17.200.000 € 

Κεντρικής Μακεδονίας 

33.660.000 € 

Δυτικής Μακεδονίας 

16.760.000 € 

Θεσσαλίας 

18.760.000 € 

Ηπείρου 

8.520.000 € 

Ιονίων Νήσων 

2.560.000 € 

Δυτικής Ελλάδας 

18.050.000 € 

Στερεάς Ελλάδας 

13.150.000 € 

Πελοποννήσου 

16.690.000 € 

Αττικής 

2.760.000 € 

Βορείου Αιγαίου 

9.940.000 € 

Νοτίου Αιγαίου 

3.780.000 € 

Κρήτης 

18.170.000 € 

Σύνολο 

180.000.000 € 

  

Β. Επιλεξιμότητα Δικαιούχων 

  

 1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης, πρέπει: 

1.1.   Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

1.2.   Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022. 

1.3.   Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 

1.4.   Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982. 

1.5.   Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης. 

1.6.   Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης. 

  

 1. Οι υποψήφιοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης, πρέπει: 

2.1.   Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022. 

2.2.   Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. 

2.3.   Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

2.4.   Να είναι δικαστικά φερέγγυα. 

2.5.   Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.


Ποσά και Ένταση Στήριξης: 

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το ΕΓΤΑΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα, με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες από αυτά.


Το όριο του αιτούμενου προϋπολογισμού για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι τα 150.000 ευρώ ενώ μπορεί να ανέρθει έως τις 250.000 ευρώ, υπό προϋποθέσεις. 


Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 80% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των Περιφερειών


Επιλέξιμες Επενδύσεις


Οι επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:


Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5 ενισχύονται οι κάτωθι επενδύσεις: 

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. 
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 
 • Αγορά γης. 
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου. 
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών 
 • Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών. 
 • Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό). 
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου. 
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ. 
 • Γενικές Δαπάνες 

  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου.


Για περισσότερες λεπτομέρειες της Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr) και της  Περιφέρειας Β.Αιγαίου.( http://www.pvaigaiou.gov.gr).