Διαδικασία χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άνεργων ναυτικών για τις Εορτές Χριστουγέννων 2022


Στα πλαίσια λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας προσωπικού και κοινού λόγω COVID-19 η κατάθεση των  δικαιολογητικών στο Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Χριστουγέννων 2022, θα γίνει με τον εξής τρόπο:  

Στο Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης θα απευθύνονται μόνο οι εγγεγραμμένοι του Παραρτήματος (Ο ατομικός  τους φάκελος τηρείται σε αυτό).  

 Οι δικαιούχοι ΠΟΝ Μυτιλήνης θα υποβάλλουν πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως σε  σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με το Παράρτημα μας (τηλ  επικοινωνίας: 22510-22273) από την 28-11-22 έως την 23-12-22 . Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι  αποκλειστική.  

 Κάθε ναυτικός πρέπει να εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Ο.Ν www.oikosnautou.gr και στην συνέχεια στην  ανακοίνωση με τίτλο «Δώρο Χριατουγέννων 2022-Οδηγίες και Δικαιολογητικά» και από εκεί να εκτυπώσει το αρχείο  pdf με ΘΕΜΑ «Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Δώρου Χριστουγέννων 2022». Αφού συμπληρώσει στην αίτηση τα  στοιχεία του, την υπογράφει και μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με την εγκύκλιο και τα οποία  αναγράφονται στο κάτω μέρος της αίτησης, την εσωκλείει σε φάκελο μεγέθους Α4 στον οποίο αναγράφει το  ονοματεπώνυμο του και τον ΑΜΗΝΑ. Κατόπιν, αφού πρώτα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Παράρτημα Οίκου  Ναύτου Μυτιλήνης (τηλ 22510-22273) η με το 22510-40827, κλείνει ραντεβού προκειμένου να καταθέσει τα  δικαιολογητικά του.  


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  

(ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4)  

1. Η υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2017 έως 2022, εφόσον αυτή  έχει πραγματοποιηθεί έως τις 25-11-2022, καθώς επίσης και η επόμενη κενή σελίδα του Ναυτικού  Φυλλαδίου μετά την τελευταία απόλυση.  

2. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου (συνήθως είναι στην 3-4 ή 4-5 του  Φυλλαδίου).  

3. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού (Αριθμός ΙΒΑΝ στον οποίο δικαιούχος είναι ο ναυτικός). Όσοι είχαν  λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021 ή ΠΑΣΧΑ 2022 θα υποβάλλουν  φωτοαντίγραφο του ίδιου αριθμού ΙΒΑΝ στον οποίο είχε καταβληθεί.  

4. Δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους του ΓΕΝΕ.  

5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης της έκτακτης οικονομικής  ενίσχυσης Δώρου Χριστουγέννων 2022 που θα βρείτε στην εγκύκλιο καθώς και στην ιστοσελίδα του Οίκου  Ναύτου www.oikosnautou.gr και η οποία πρέπει να εκτυπωθεί και υπογραφεί από εσάς.  


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1. Για την προσμέτρηση της υπηρεσίας πλοίων στερουμένων ναυτολογίου απαιτείται η προσκόμισης της  βεβαίωσης από το ΝΑΤ για την καταβολή των εισφορών.  

2. Γραμμάτια εξαγοράς του ΝΑΤ για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένο πλοίο με ξένη  σημαία (εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό φυλλάδιο και αφορά τα διαστήματα την παρ  3α).  

3.Απολυτήριο από τις τάξεις των ενόπλων δυνάμων μετά την 25-06-22 (απολυτήριο στρατού). 4.Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών στο ΚΕΣΕΝ που πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν πριν την τελευταία  πραγματοποιηθήσα ναυτική υπηρεσία (και οι τρείς κύκλοι σπουδών).  


ΠΡΟΣΟΧΗ  

1.Η Κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο Α4.  

2. Αιτήσεις χωρίς ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.  

3. Οι ναυτικοί θα προσέρχονται στο ΠΟΝ Μυτιλήνης μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.  

 Για κάθε διευκρίνιση οι ναυτικοί μπορούν να ενημερώνονται από το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης στο τηλ:  22510-22273 ή στο 22510-40827 και από την ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου www.oikosnautou.gr.  

 Εκ του Παραρτήματος Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης