Την ανάκληση της άδειας επέμβασης σε δασικό τμήμα της τοποθεσία «Βάστρια» ζητά ο πρόεδρος της Κωμης

 

Ο πρόεδρος της Κωμης με σχετική επιστολή του ζητά να ανακαλέσει την άδεια επέμβασης σε δασικό τμήμα της τοποθεσία «Βάστρια», όπου πρόκειται να κατασκευαστεί δομή μεταναστών και προσφύγων, την οποία  έδωσε με έγγραφο του στις 11/07. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο κ Τσιβγουλη ο λόγος που τον κάλεσε να ανακαλέσει την άδεια επέμβασης είναι ότι  αυτή δίδεται για έργο του οποίου η άδεια βασίζεται σε υπουργική απόφαση η οποία ακυρώθηκε από το ΣΤΕ επειδή υποβάθμιζε την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δομών αυτής της κατηγορίας. Η απόφαση αυτή του ΣΤΕ δημιουργεί σαφές δεδικασμένο που ακυρώνει στην πράξη την άδεια κατασκευής της δομής στη Βάστρια, εναντίον της οποίας έχω προσφύγει από κοινού με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και τον πρόεδρο της κοινότητας Ν. Κυδωνιών στο ΣΤΕ. Ο διευθυντής δασών Λέσβου οφείλει εκ του νόμου να γνωρίζει την απόφαση που δημιουργεί  δεδικασμένο και η οποία τον υποχρεώνει με βάση το Σύνταγμα να μην λειτουργήσει αντίθετα από τις πρόνοιες τής. 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Αίτηση ανάκλησης την με αριθ. 31769/11-07-2022 άδειας επέμβασης στα δασικά τμήματα του έργου «Κατασκευή περιφερειακών υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν.4375/2016, στη νήσο Λέσβο και κατασκευή οδού πρόσβασης της προσωρινής δομής ως συνοδό έργο» στη θέση «Βάστρια» που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Λέσβου.

Με το με αριθμ. πρωτ. 354/15-02-2021 έγγραφο του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητήθηκε η προβλεπόμενη γνωμοδότηση από την Διεύθυνση Δασών Λέσβου, αφού βεβαιώθηκε ότι η εγκατάσταση δομής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 στη Νήσο Λέσβο», στη θέση «Βάστρια» (Πλάτη) Δ.Ε Λουτροπόλεως Θέρμης Μυτιλήνης & Δ.Ε Αγ. Παρασκευής, Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατατάσσεται στην κατηγορία Β' της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα στην ομάδα 12 «Ειδικά έργα και Δραστηριότητες » με α/α  13.

Τούτο έγινε  σε εφαρμογή της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ24593/29Ο2/2Ο2Ο (Β'1482), με την οποία ορίσθηκε ότι αν η χωρητικότητα των δομών του ν.4375/2Ο16 είναι ίση ή μικρότερη των 5.000 ατόμων, αυτές κατατάσσονται στη Β) κατηγορία. Η απόφαση αυτή κρίθηκε με την  1285/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Της Επικρατείας ότι δεν βρίσκει έρεισμα στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/2Ο11 και ότι εκδόθηκε εκτός εξουσιοδοτήσεως «επιφέρουσα μεταβολή επί το δυσμενέστερον, ως προς την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραπάνω δομών, σε σχέση με την προγενέστερη υ. α. 2307/2018 (B '439)». Επομένως η απόφαση αυτή δημιουργεί σαφές δεδικασμένο, ακυρώνει την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ24593/29Ο2/2Ο2Ο (Β'1482) και διατηρεί την ισχύ της υ. α. 2307/2018 (B '439) ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δομών του ν.4375/2Ο16. Οπότε η κατασκευή της δομής στη θέση «Βάστρια» προϋποθέτει την λήψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για  έργο κατηγορίας Α2 με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι  οι κάτωθι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχοντας έννομο συμφέρον, ασκήσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα την από 16.6.2022 και με Αριθμό Κατάθεσης 1378/17.6.2022 ενώπιον του Συμβουλίου Της Επικρατείας αίτηση για την ακύρωση της άδειας χωροθέτησης και κατασκευής της δομής στη θέση «Βάστρια».

1) Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης - «Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», που εδρεύει στη Μυτιλήνη Λέσβου (Τ.Κ. 81131), επί της οδού Κουντουριώτη αρ. 1, με ΑΦΜ: 997817101 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.

2) Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης — «Κοινότητα Νέων Κυδωνιών», που εδρεύει στη Λέσβο (Τ.Κ. 81100), με ΑΦΜ: 997817101 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, κ. Αντώνιο Κόμλο.

3) Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης — «Κοινότητα Κώμης», που εδρεύει στη Λέσβος (Τ.Κ. 81100), με ΑΦΜ: 997817101 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, κ. Χρήστο Τσιβγούλη.

Σας υπενθυμίζω ότι Το σύνολο του κυρίως έργου και τμήματα των συνοδών στοιχείων αυτού αναπτύσσονται εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Αγ. Χαράλαμπος» της Δημοτικής Ενότητας Λ. Θερμής, του οποίου τα όρια καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 625/6276/πε/Ο612-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το κυρίως έργο, στο ανατολικό όριο του, και η οδός πρόσβασης, από το σημείο έναρξης της μέχρι περίπου τον κόμβο διαχωρισμού της σε δυο κλάδους, αναπτύσσονται σχεδόν εφαπτόμενα των ορίων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) SPA GR4110011 Όρος Όλυμπος Λέσβου, δηλαδή η εν λόγω περιοχή διέρχεται μέσα από το Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.

Καθίσταται σαφές, από τα ανωτέρω, ότι   η δομή για 5,000 αιτούντες άσυλο και η οδός πρόσβασης σε αυτή, ως συνοδό έργο, δεν αποτελούν έργο μικρής κλίμακας, το επίμαχο έργο κατασκευής Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Προσφύγων θα λάβει χώρα σε έδαφος που αποτελεί δασική έκταση, που καλύπτεται κυρίως από τραχεία πεύκη, η πορεία όδευσης προς το επίμαχο έργο κατασκευής Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Προσφύγων διέρχεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από εκτάσεις επίσης δασικού χαρακτήρα,   συνολικά τόσο η υπό κατασκευή δομή όσο και η οδός πρόσβασης σε αυτή είναι πλησίον ρέματος και προστατευόμενης περιοχής Natura 2000.

Επομένως το έργο θα υλοποιηθεί σε μέρος, το οποίο υπάγεται στη στενή έννοια του φυσικού περιβάλλοντος, με όλες τις εξ αυτού του λόγου συνέπειες, συνυπολογιζόμενων κινδύνων που μπορεί να τεθούν για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή όλων αυτών  που θα εργάζονται ή θα φιλοξενηθούν στην οικεία δομή αλλά και των πολιτών των συνορευουσών οικισμών στο εκτεταμένο δασικό οικοσύστημα εντός του οποίου κατασκευάζεται η δομή.

Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος): «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως ο νόμος ορίζει….». Με βάση το παραπάνω άρθρο του Συντάγματος, το Π.Δ. 18/1989, στο άρθρο 50 παρ. 4 προέβλεψε τον έλεγχο των Διοικητικών Αρχών από το Συμβούλιο της επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων: «Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση».

Ξεκάθαρα ο νομοθέτης προβλέπει πως εφόσον δεν έχει ακόμη θεσπιστεί συγκεκριμένος νόμος ή κανονισμός που να συμμορφώνει τη Διοίκηση με την απόφαση του ΣτΕ, η Διοίκηση σε κάθε περίπτωση οφείλει να απέχει από την πραγματοποίηση ενεργειών αντίθετων στην απόφαση αυτή. Μάλιστα, ο νόμος προβλέπει και την υποχρέωση της Διοίκησης να εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ και σε άλλες υποθέσεις με κύριο ζήτημα το κριθέν από το δικαστήριο : «Οι αποφάσεις της Ολομελείας, ακυρωτικές και απορριπτικές, καθώς και των Τμημάτων, αποτελούν μεταξύ των διαδίκων δεδικασμένο που ισχύει και σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής, κατά την οποία προέχει το διοικητικής φύσεως ζήτημα που κρίθηκε από το Συμβούλιο».

Επιπλέον, η δεσμευτικότητα των δικαστικών αποφάσεων για τη Διοίκηση προκύπτει και από τον νόμο 3068/2002 όπου στο άρθρο 1 αναφέρεται: «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την 1285/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Της Επικρατείας που αποτελεί σαφές δεδικασμένο ως προς την απαιτούμενη περιβαλλοντική  αδειοδότηση της δομής στη θέση «Βάστρια» και των συνοδών σε αυτή έργων, σας καλώ να ανακαλέσετε την με αριθ. 31769/11-07-2022 άδεια επέμβασης στα δασικά τμήματα του έργου, ως αυτό απορρέει εξουσιοδοτικά από την αρμοδιότητα σας. Σας υπενθυμίζω ότι η απόφαση 1285/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου Της Επικρατείας δεν υποκαθίσταται από την εντολή με αριθ. ΥΠΕΝ/Γρ.Γ.Γ.Δ/70899/1217/07.07.2022 του Γ. Γ. Δασών  προς εσάς η οποία επίσης κινείται εκτός ορίων νομιμότητας δεδομένο ότι έπεται χρονικά της ανωτέρω αποφάσεως, την οποία ο Γ.Γ Δασών όφειλε εκ του νόμου να λάβει υπόψη. Σας ενημερώνω ότι θα προβώ σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες έναντι οποιοδήποτε φυσικού η νομικού προσώπου προκειμένου να προασπίσω το έννομο συμφέρον, την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια  των πολιτών της κοινότητας που εκπροσωπώ.   

 

Ο Πρόεδρος Κώμης

Χρήστος Τσιβγούλης