Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις δύο εμποροπανηγύρεις της Δ.Κ. Αγιάσου


Στο πλαίσιο προετοιμασίας των δύο εμποροπανηγύρεων Αγιάσου, οι  οποίες  θα διεξαχθούν η μεν πρώτη από 11 έως 15 Αυγούστου και η δεύτερη από 19 έως 23 Αυγούστου 2022, ο Δήμος Μυτιλήνης καλεί τους ενδιαφερόμενους πωλητές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις εμποροπανηγύρεις να το δηλώσουν καταθέτοντας σχετική αίτηση.

 

Σημειώνουμε ότι ο Δήμος θα προβεί στη χωροθέτηση της εμποροπανήγυρης, με βάση το ενδιαφέρον των εκθετών.

 

Μπορούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021:

Α. Σε ποσοστό 75% πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4849/21

 

Β.  Σε ποσοστό 10%, πωλητές αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ)

 

Γ. Σε ποσοστό 10%, αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα

 

Δ. Σε ποσοστό 5%, σε κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:

 

Α) Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, (υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης: www.mytilene.gr), στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος της θέσης της εμποροπανήγυρης που επιθυμούν να λάβουν ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, με τα συνημμένα αυτής δικαιολογητικά.

 

Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται αυτόματα.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν από 8 έως 18 Ιουλίου 2022,  είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Τ. Κ. Αγιάσου, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: taxmanoli6@gmail.com

Με το πέρας της προθεσμίας, ο Δήμος θα ανακοινώσει στους πωλητές που υπέβαλλαν αίτηση και γίνονται δεκτοί.

 

Κατόπιν με το πέρας των διαδικασιών χωροθέτησης και απόδοσης θέσης, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη.

 

Τα τέλη έχουν καθορισθεί με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι:  «Για τη δημοτική ενότητα Αγιάσου, για τη μεγάλη εμποροπανήγυρη του δεκαπενταύγουστου, ποσό 15,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο για τους τέως δημότες Αγιάσου και 20,00 € ανά τετρ. μέτρο για τους λοιπούς δικαιούχους».

 

Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Μυτιλήνης.

Η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.

           

Η διοργάνωση των εμποροπανηγύρεων γίνεται με επιφύλαξη ως προς την πραγματοποίησή τους, εάν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλουν τη ματαίωσή τους λόγω Covid-19.