ΕΜΔΥΔΑΣ Λέσβου «Προβληματική και άκρως ανησυχητική η λειτουργία των Δ/νσεων πολεοδομίας Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου»


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΝΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Λέσβου που αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού και είναι μέλος της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., έχει διαπιστώσει ότι η λειτουργία των Δνσων Πολεοδομίας και των δυο Δήμων του νησιού μας είναι προβληματική και άκρως ανησυχητική τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για το εξυπηρετούμενο κοινό.

Γεγονός είναι ότι μετά των διαχωρισμό της Πολεοδομίας του Δήμου Λέσβου σε Πολεοδομία Μυτιλήνης και Πολεοδομία Δυτικής Λέσβου με το υπάρχον προσωπικό όπως μετακινήθηκε και χωρίς να γίνουν νέες προσλήψεις, δημιουργήθηκαν δύο έντονα υποστελεχωμένες, μη λειτουργικές υπηρεσίες Δόμησης. Η δυσλειτουργία τους εντείνεται με την επιφόρτιση των υπηρετούντων μηχανικών με παράλληλα καθήκοντα και σε άλλες Διευθύνσεις του εκάστοτε Δήμου. Έτσι δυσχεραίνεται και υποβαθμίζεται το έργο των υπαλλήλων διότι εκτός από γνώστες της υφιστάμενης Νομοθεσίας Δόμησης που αλλάζει τακτικά βάσει της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διευθέτησης των αιτημάτων, θα πρέπει να ανταπεξέλθουν σε επιπλέον καθήκοντα,(παραλαβή εκτελεσμένων έργων άλλων Δνσεων, στελέχωση πάσης φύσεως επιτροπών, κλπ.).

Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Πολεοδομίες να έχουν αποκλειστικό αντικείμενο στις Δ/νσεις αυτές.


Όσον αφορά το πολυσυζητημένο κοινό αρχείο των Πολεοδομιών και την κατάσταση που βρίσκεται έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Θα έπρεπε από το 2011 και την δημιουργία του τότε νεοσύστατου Δήμου Λέσβου, να είχε ξεκινήσει και η ψηφιοποίηση του αρχείου και να είχαν γίνει νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε σήμερα να είναι εφικτός ο διαχωρισμός του και η απομακρυσμένη προσπέλαση του. Αντί αυτού, σήμερα, απαιτείται ένας υπάλληλος από την Πολεοδομία της Δυτικής Λέσβου να κάνει ταξίδι μιας ώρας για να πάρει ένα φάκελο από το αρχείο της Μυτιλήνης, χωρίς να είναι και βέβαιο ότι θα το βρει. Κι όλα αυτά σε μια περίοδο, που προκειμένου να εκδοθούν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες των κτηρίων απαιτείται η έκδοση αντιγράφων από τα αρχεία της Πολεοδομίας. Γι αυτό προτείνεται να ορισθεί μόνιμος υπάλληλος, υπεύθυνος για το αρχείο της Πολεοδομίας που θα αποκαταστήσει την σειρά των φακέλων, που σήμερα βρίσκονται σε άναρχη κατάσταση ώστε να επανέλθει η εύρυθμη λειτουργία του καθώς επίσης να ξεκινήσει η άμεση ψηφιοποίηση του.