Εξετάσεις για χορήγηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη στην Μυτιλήνη


Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει  ότι προκηρύσσει εξετάσεις Κατηγορίας 1 & κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου ,  A΄περιόδου 2022, για χορήγηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, για ενδιαφερόμενους στην Π.Ε. Λέσβου.

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τη Δευτέρα   27-06-2022 στις 10:00 το πρωί,   στην αίθουσα εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών  στη Μυτιλήνη, οδός  Π.Βοστάνη 4, (Τ.Κ. 81 100).  Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα  δικαιολογητικά (άρθρο 3 παρ. 7 της Υ.Α. 38200/1136/11 )μέχρι και τη Δευτέρα 20-6-2022., στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. μόνιμης κατοικίας τους.

 

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι συνυποβάλουν µε την αίτηση τους τα εξής δικαιολογητικά:                                                                                                                                   

 

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.                                                                                                                                        

 

2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών πού διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα , αποδεικτικά έγγραφα πού σχετίζονται µε τα στοιχεία τους , την ηλικία , υπηκοότητα και την µόνιµη διαµονή τους συµπεριλαµβανοµένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.                                                                                                             

 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας τους.                                                                                                           

 

4. Παράβολο 26 € (e-παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www1.gsis.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Χορήγηση παραβόλου Φορέας δημοσίου: Υποδομών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες-Κατηγορία Παραβόλου: Ραδιοερασιτέχνες Πτυχίο – Τύπος παραβόλου [5113] Συµµετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).    

 

5. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται µετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων για την έκδοση του πτυχίου).  

 

6. Αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή ανώτερης βαθμίδας. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι.               

 

Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα µε την διαδικασία πού περιγράφεται στο άρθρο  5 της ΥΑ 38200/1136/11-08-2011 (ΦΕΚ 1969/τ.Β΄/02-09- 2011), µε θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».     Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συµµετοχή του στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή, εισερχόμενοι στην αίθουσα εξετάσεων, την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητας τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας [Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 99/Α/1999)], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Για επί πλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία  Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τηλ. 22513 53508.