Οι σημαντικές αποφάσεις που εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου


Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά την τελευταία της συνεδρίαση την Πέμπτη 07.04.2022 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

-           Ενέκρινε τον  Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  Προσχεδίων με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» συνολικής δαπάνης 749.526,68 € με Φ.Π.Α.

-           Ενέκρινε την συμμετοχή της   Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην έκθεση «Κυνηγεσία 2022», σε συνδιοργάνωση με την  Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους στο  MEC Παιανίας 8 – 10 Απριλίου, δαπάνης ποσού 16.000,00 € πλέον ΦΠΑ.  Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, αναμένεται να  επισκεφτούν την έκθεση  35.000 - 40.000 άτομα.  Η Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου θα  συμμετάσχει με δικό της χώρο όπου θα συμπεριλάβει παραγωγούς, επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου που ενδιαφέρονται , προκειμένου να προωθηθούν τα προϊόντα του κλάδου τροφίμων & ποτών των δέκα κατοικημένων νησιών καθώς και τους Κυνηγητικούς συλλόγους των νησιών της ΠΒΑ.

-           Ενέκρινε την  πρόσληψη τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων,  για το έτος 2022, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Συγκεκριμένα θα καλυφθούν οι  11 παρακάτω κενές οργανικές θέσεις:

 

-           ΠΕ        ΓΕΩΠΟΝΩΝ (2)

-           ΠΕ        ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

-           ΠΕ        ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-           ΠΕ        ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-           ΠΕ        ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-           ΤΕ        ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

-           ΤΕ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (2)

-           ΤΕ        ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ )

-           ΤΕ        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

-          Την κατακύρωση Σύμβασης στο πλαίσιο του  διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΝΔΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού 397.000,00€, με ΦΠΑ.

-          Ενέκρινε το αποτέλεσμα  της  επιτροπής διαγωνισμού για τον Ανοιχτό Διαγωνισμό – «Ψηφιακές διαδρομές Σαμιακού Οίνου:  Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της  Σάμου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, προϋπολογισμού 284.580,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.».

-          Ενέκρινε την  δαπάνη και την διάθεση  πίστωσης για την καταβολή της επιχορήγησης των Προνοιακών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Ι.Δ.) της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του έτους 2021, συνολικού ποσού 8.000,00 ευρώ και αντίστοιχα  της Περιφερειακής Ενότητας Χίου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του έτους 2021, συνολικού ποσού 18.500,00 ευρώ.

-          Ενέκρινε το  Πρακτικό της  Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 57.191,94 € με Φ.Π.Α.

-          Ενέκρινε τον  μειοδότη διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 117.000,00€ με Φ.Π.Α.

-          Ενέκρινε  τα  έγγραφα σύμβασης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 70.000,00€ με Φ.Π.Α. Πρόκειται για τον καθαρισμός της βλάστησης, την απομάκρυνση των φερτών υλικών (πέτρες, χαλίκια και βράχια) από το κατάστρωμα των μονοπατιών καθώς και την αποκατάσταση της σήμανσης όπου έχει φθαρεί ή καταστραφεί, του σηματοδοτούμενου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στη Νήσο Σάμο.

-           Ενέκρινε την  διενέργεια διαγωνισμών  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  των  έργων  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 750.000,00 € με Φ.Π.Α. και  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΣΑΜΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 650.000,00 € με Φ.Π.Α..