Πρόσκληση για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου


«ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΕ79.01, ΤΕ16.00 ΚΑΙ ΕΜ16»

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον Ν.4763/2020 άρθρο 114 «Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων. Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4589/2019».

2. Την υπ’ αριθμ. 164538/Ε1/2021 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2021-2022», όσον αφορά τα δικαιολογητικά.

3. Την υπ. αριθμ. 10322/Ε1/12-08-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης…»

4. Την ΥΑ 80062/Γ7/4-8-2006 - Κριτήρια Επιλογής Εμπειροτεχνών Ιδιωτών σε Μουσικά Σχολεία - ΦΕΚ 1201/Β/31-8-2006 Προκηρύσσει την πρόσληψη τριών (3) ωρομισθίων εκπαιδευτικών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί/εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί των κλάδων, ΠΕ79.01, ΤΕ16.00 και ΕΜ16 στον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων σχολικού έτους 2021-2022, για τις παρακάτω ώρες και ειδικεύσεις:

 

Α/Α ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΩΡΕΣ

1. ΣΑΝΤΟΥΡΙ 8 ώρες/εβδομάδα

2. ΣΑΝΤΟΥΡΙ 8 ώρες/εβδομάδα

3. ΠΙΑΝΟ 8 ώρες/εβδομάδα

 

Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω ειδικοτήτων που έχουν τα τυπικά προσόντα καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ. αριθμ. 100322/Ε1/12-08-2021 και την υπ. αριθμ. 164538/Ε1 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και στην ΥΑ80062/Γ7/4- 8-2006, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.les.sch.gr από 09-02-2022 έως και 14-02-2022, 10:00 π.μ.