Ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται ο στόλος οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης


Ο στόλος οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης απαριθμεί 123 οχήματα και μηχανήματα τα οποία θα αυξηθούν σε 150 τους επόμενους μήνες μέσω των διαγωνισμών προμήθειας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Προκειμένου αυτός ο στόλος να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί στο βέλτιστο βαθμό πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω προμήθειες, βάσει του σχεδιασμού που προηγήθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Η πρώτη, αφορά το Λογισμικό γραφείου κίνησης για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση του στόλου ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Η δεύτερη, στην προμήθεια δύο πιστοποιημένων Φορητών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων εργοταξιακού τύπου με στόχο τον πλήρη έλεγχο και την ηλεκτρονική καταγραφή της προμήθειας και διανομής των καυσίμων που καταναλώνονται από κάθε όχημα του Δήμου Μυτιλήνης. Τέλος την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα οχήματα του Δήμου με σκοπό μεταξύ άλλων την ανεύρεση σε πραγματικό χρόνο της θέσης του κάθε οχήματος με χρήση γεωχωρικών δεδομένων (GPS), την απεικόνιση της διαδρομής του κάθε οχήματος σε ψηφιακούς χάρτες σε επίπεδο δρόμου κ.α.

Ακόμη, προγραμματίζεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικών αισθητήρων στις δεξαμενές καυσίμου των οχημάτων, όπου σε συνδυασμό με το σύστημα τηλεμετρίας θα γνωρίζουμε αν καθίσταται συμφέρουσα η χρήση του εκάστοτε οχήματος ή όχι.

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του αρμόδιου Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Μυτιλήνης, με την στήριξη της Αντιδημάρχου Καθαριότητας εργάζονται μεθοδικά και συστηματικά προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, ο έλεγχος, η εξοικονόμηση πόρων και η ασφάλεια του στόλου οχημάτων και η εξαγωγή έγκυρων και ασφαλών συμπερασμάτων για το κόστος χρήσης κάθε οχήματος με σκοπό την περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των δημοτών