Στο χρηματοδοτικο πρόγραμμα «δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ο Δήμος Δυτικής Λέσβου


 

Με στόχο την προώθηση του χωρικού σχεδιασμού, την ολοκλήρωση της εφαρμογής των σχεδίων πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων

Με στόχο την προώθηση του χωρικού σχεδιασμού, την ολοκλήρωση της εφαρμογής των σχεδίων πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου εντάχθηκε στο χρηματοδοτικού πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ), εντός των διοικητικών ορίων του.

Με το εν λόγω Σχέδιο θα καταγραφούν και θα κατηγοριοποιηθούν οι χαρακτηρισμένοι από τα σχέδια πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Για τους χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου  θα προχωρήσει στην ιεράρχησή τους, βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.