Πρόσληψη 2 εργατών στον ΑΣΠ Λέσβου της ΔΕΗ


Δύο εργάτες θα προσλάβει ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής της ΔΕΗ στη Λέσβο , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δύο μηνών) για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως τις 24 Ιανουαρίου στις 13:00, να καταθέσουν την ειδική έντυπη αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΑΣΠ Λέσβου Ναυμαχίας Έλλης και συγκεκριμένα :

 

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, όχι παλαιότερη των δύο μηνών

Το πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

Βεβαίωση του χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ όχι παλαιότερη των 5 ημερών

Οικογενειακή κατάσταση

Φωτοαντιγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρεται η απασχόληση ή μη στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές, με οποιοδήποτε είδος σύμβασης το τελευταίο 12μηνο

 

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησης στη ΔΕΗ ΑΕ με σύμβαση  ημερομισθίων