Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη


ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ αλλά και με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 26/01/22


v Για φυσική παρουσία στη συνεδρίαση οι παρευρισκόμενοι πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο.

v Ενημερώνουμε, επίσης, ότι θα δοθεί ζωντανή εικόνα της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και από το κανάλι youtube του Δήμου Μυτιλήνης στο link  https://www.youtube.com/channel/UCkjxOquWVmR-rLUvjlWVgag

 

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ, μεικτή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου [δια ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη) και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της υπηρεσίας e-presence)], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 & ώρα 6:00μ.μ.

Τα θέματα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

 1.  

Παράταση φιλοξενίας τριάντα εννέα (39) έργων που ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

 1.  

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών εκποίησης- εκμίσθωσης & αγοράς- μίσθωσης ακινήτων, έτους 2022

 1.  

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης στη γνωμοδοτική Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται εκτός θαλάσσιας ζώνης ευθύνης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το έτος 2022

 1.  

Επέκταση ωραρίου προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών λόγω συνέχισης της υγειονομικής κρίσης (COVID-19)

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εισηγητής: κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

 1.  

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του Ν.1080/1980, για το έτος 2022

 1.  

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της Πολεοδομικής Μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων «Βαρειά-Ακρωτήρι», «Βίγλα» και «Ταξιάρχες»  της Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης (ν. Λέσβου) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων»,  προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

 1.  

Έγκριση ανάθεσης, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2022»

 1.  

Ανάκληση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

 1.  

Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων σε δημοτική οδό της κοινότητας  Λουτρόπολης Θερμής, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 1.  

Αφαίρεση κιγκλιδώματος επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 45 στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΑΚΥΡΗΣ

 1.  

Έγκριση μείωσης στο 50% του επιβληθέντος προστίμου στην Παπαδοπούλου Καλλιόπη του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

 1.  

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής -  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΤΡΑΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

13.                         

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022

14.                         

Καθορισμός κωδικών αριθμών (Κ.Α.) του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022, ως δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

 1.  

Έγκριση πληρωμής προστίμων και προσαυξήσεων στη Δ.Ο.Υ.

 1.  

Έγκριση διαγραφής τιμολογίων παροχής υπηρεσιών των εφημερίδων «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Γ.ΣΚΟΥΦΟΥ) και «ΕΜΠΡΟΣ» (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ)

 1.  

Καθορισμός Ετήσιου Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για την Λειτουργία Περιπτέρων ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 17/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

 1.  

Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Ε. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στον Παπάδο Γέρας

 1.  

Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου, ήτοι ισόγειου καταστήματος, εμβαδού 111,00 τ.μ., που βρίσκεται εντός του πάρκου της Κοινότητας Παπάδου της Δ.Ε. Γέρας

 1.  

Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου, ήτοι ισόγειου καταστήματος- παραδοσιακού καφενείου, με τον διακριτικό τίτλο «Αθανασιάδειο», εμβαδού 118 τ.μ., που βρίσκεται στη Κοινότητα Πλωμάριου της Δ.Ε. Πλωμαρίου

 

*Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 67) και την αριθμ. Εγκυκλίου 643/Α.Π. 69472/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα: 

Με φυσική παρουσία συμμετέχουν οι αιρετοί που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-Presence, συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης (θα σας αποσταλεί e-mail, με το οποίο θα μπορείτε να εισέλθετε στην τηλεδιάσκεψη).