Ένωση ιδιωτικών υπαλλήλων Λέσβου: Σήμερα η τελευταία ημέρα καταβολής του δώρου Χριστουγέννων


Ανακοίνωση της Ένωσης ιδιωτικών υπαλλήλων Λέσβου για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων.

Σας ενημερώνουμε ότι το δώρο Χριστουγέννων θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2021, ενώ ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.


 Σε κάθε περίπτωση όμως, όχι μετά από τις 21/12. 

 

       Να σημειώσουμε ότι, απαγορεύεται η καταβολή του Δώρου σε είδος κάθε μορφής. (πχ κουπόνια, τρόφιμα, κλπ), παρά μόνο σε χρήματα. Συμφωνία για μη καταβολή δώρου ή παραίτηση του εργαζόμενου από το δικαίωμα δώρου είναι άκυρη. 


Οι μισθωτοί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης), δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων. Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής, αν δηλαδή οι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.   


Το δώρο Χριστουγέννων για τον αμειβόμενο μισθωτό με μηνιαίο μισθό, αποτελείται από 1 μισθό εφόσον απασχολήθηκε από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους και από 25 ημερομίσθια στον αμειβόμενο με ημερομίσθιο για το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αν η εργασία στον χρόνο που πέρασε ήταν μικρότερης διάρκειας αυτής του Μαΐου – Δεκεμβρίου, τότε ο εργαζόμενος λαμβάνει αναλογία δώρου που υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 μέρες εργασίας. Για διάστημα εργασίας και μικρότερο των 19 ημερών ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία δώρου. Ως χρόνος εργασίας θεωρείται και αυτός που ο εργαζόμενος απουσίαζε νόμιμα από την εργασία του λόγω άδειας, άδειας μητρότητας, άδεια σπουδών ή τριήμερη άδεια ασθένειας.  

Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να κλέβουν το δώρο Χριστουγέννων που αποτελεί κατάκτηση των εργαζομένων, ειδικά σe αυτούς τους καιρούς ακρίβειας. Μπροστά σε αυτό καλούμε κάθε εργαζόμενο του νησιού να μην φοβηθεί και να καταγγείλει αμέσως την οποιαδήποτε, έστω και απόπειρα κλοπής του Δώρου Χριστουγέννων από την εργοδοσία στο τηλ. 22510-22734 και στο e-mail eiylesvou@gmail.com