Δράση για την Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά με επιδότηση ενοικίου στο Δήμο Δυτικής Λέσβου


Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με αναφορά στον άξονα «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά – Επιδότηση ενοικίου στο Δήμο Δυτικής Λέσβου», με στόχο την εξασφάλιση του «κατοικείν» στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού (οικογενειών) Ρομά σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, με την παράλληλη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση τους στον αστικό ιστό. 

Οι Ωφελούμενοι της Πράξης θα είναι Ρομά δημότες του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα προβεί σε ενέργειες εύρεσης κατάλληλων κατοικιών-διαμερισμάτων για τις δυνητικά ωφελούμενες οικογένειες.

Στη διαδικασία αυτή θα εμπλακούν τόσο τα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όσο και αυτά του Κέντρου Κοινότητας-Παραρτήματος Ρομά. Συγχρόνως θα δημοσιευτεί ανοικτή Πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.mwlesvos.gr/).

Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτης ακινήτων στα όρια του Δήμου Δυτικής Λέσβου, μπορεί να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση του Δήμου για τα ακίνητα θα παραμένει ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια χρηματοδότησης της πράξης ή/και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της.