Νέα πρόσκληση CLLD/LEADER για τη Λέσβο - Αιτήσεις έως 19 Νοέμβριο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα Λέσβου CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 για Έργα ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Χαρακτήρα.

 

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι:

• αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις),

• μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. (Ημερομηνία 09.09.2021, Α.Π.:21584, Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 - CLLD 27, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5075, Έκδοση: 1.0)

 

Η δράση εφαρμόζει στο σύνολο της Νήσου Λέσβου, Δήμος Μυτιλήνης και Δήμος Δυτικής Λέσβου με τη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΤΘΑ), να ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.410.380,00€.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου - ΕΤΑΛ Α.Ε., Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το σκέλος του ΕΠΑΛΘ, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, δημοσιεύει σήμερα 09.09.2021 την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 19.11.2021.

Θεωρούμε ότι η πρόσκληση αυτή αποτελεί ακόμη μια σημαντική ευκαιρία για την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα και είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις παράκτιες - αλιευτικές κοινότητες, τους επαγγελματίες αλιείς και τους νέους έως 29 ετών.

Έχουμε ως προτεραιότητα και στόχο να αξιοποιήσουμε πόρους για την Νησιωτική Λέσβο, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να δοθεί κίνητρο και σε επαγγελματίες Αλιείς για βελτίωση των συνθηκών δραστηριότητας τους για συμπλήρωση του εισοδήματος τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μεταποίηση/τυποποίηση/εμπορία του Αλιευτικού προϊόντος που έχει ιδιαίτερη παράδοση στη Λέσβο.

Ένας από τους πλέον βασικούς στόχους είναι να δοθεί κίνητρο στους Νέους να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη Λέσβο σε τομείς που μπορούν να αναδείξουν τοπικά τις δεξιότητες τους, να αναδείξουμε δυνατότητες καινοτομίας ώστε να εισφέρουμε στην άρση της φυγής στα κέντρα και της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με νέες ιδέες και νέα πνοή.