Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης και με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Μυτιλήνης στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30 μ.μ

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.       

Ορισμός ορκωτού λογιστή στην  Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εισηγητής: κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

2.       

Λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη συμμετοχής του Δήμου Μυτιλήνης στη διαδημοτική επιχείρηση με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ)

3.       

Έγκριση απευθείας μίσθωσης δημοτικού ελαιοκτήματος, που βρίσκεται στη θέση 7 βουνά της περιφέρειας Λουτρών, με την επωνυμία «Λούλι»

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ                                                          

4.       

Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας δημοτικής οδού στην περιοχή «ΚΙΟΣΚΙ» Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

5.       

Έγκριση υποβολής αιτήματος δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο Μυτιλήνης δύο οικοπέδων του Δημοσίου στις θέσεις «ΛΕΜΟΝΟΥ» και «ΚΛΕΦΤΟΒΙΓΛΑ 2»

6.       

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασία κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού €16.200,00 (άνευ ΦΠΑ)

7.       

Έγκριση κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μυτιλήνης

8.       

Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης σε δημοτική οδό της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας

9.       

Έγκριση περιορισμού ορίου ταχύτητας στην οδό Αγίας Κυριακής της Κοινότητας Μυτιλήνης

10.  

Έγκριση τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Μπιζανίου της Κοινότητας Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

11.  

Έγκριση 43ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

12.  

Έγκριση 47ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

13.  

Έγκριση 48ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

14.  

Έγκριση 49ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

15.  

Έγκριση 50ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

16.  

Έγκριση 51ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

17.  

Έγκριση 52ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

18.  

Έγκριση 53ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

19.  

Διαγραφή τιμολογίων: α) παροχής υπηρεσιών των εφημερίδων  «ΕΜΠΡΟΣ» (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ) και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Γ.ΣΚΟΥΦΟΥ), β) λοιπών τιμολογίων