Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης και με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Μυτιλήνης στις 9 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30 μ.μ

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εισηγητής: κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

1.       

Έγκριση αποχώρησης του Δήμου Μυτιλήνης από τον «Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου» και τη λύση του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, μετά τις 30 Ιουνίου 2021

2.       

Έγκριση απευθείας μίσθωσης του Κοινοτικού Καφενείου Κώμης της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής

3.       

Αποδοχή αιτήματος Αχιλλέα Μανάβη για δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο Μυτιλήνης ακινήτου ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην Κοινότητα Λουτρών

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

4.       

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη συντήρηση-αποκατάσταση λιθόκτιστης προσφυγικής κατοικίας στη Σκάλα Λουτρών, η οποία έχει χαρακτηριστεί μνημείο- Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 421/2020 Απόφασης Δ.Σ.

5.       

Τροποποίηση Γ.Π.Σ. του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης που εγκρίθηκε με  το ΦΕΚ 328/Δ/30-7-2007 στην προς πολεοδόμηση περιοχή «Χαλίκων»

6.       

Έγκριση ή μη, κατά παρέκκλιση των επιτρεπόμενων χρήσεων, της συνέχισης λειτουργίας ως Κ.Υ.Ε «παραδοσιακό καφενείο», επί της  οδού Αεροπόρου Γιανναρέλλη 51 στη Μυτιλήνη

7.       

Έγκριση ή μη, κατά παρέκκλιση των επιτρεπόμενων χρήσεων, της συνέχισης λειτουργίας ως Κ.Υ.Ε «καφετέριας-σνακ-μπαρ», επί της  οδού Ηλία Ηλιού εντός Πάρκου Αγίας Ειρήνης

8.       

Αφαίρεση κιγκλιδώματος επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στη Μυτιλήνη

9.       

Τοποθέτηση κυκλοφοριακών πινακίδων για ορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηλίας Ηλιού στη Μυτιλήνη

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

10.  

Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

11.  

Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό σύμβουλο της υπηρεσίας «Λήψη  και ανάλυση δειγμάτων εδάφους , ύδατος και υπολειμμάτων της πυρκαγιάς στο ΚΥΤ Μόριας»

12.  

Έγκριση καταβολής σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος ετών 2012, 2013 και 2014 στον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Λέσβου, Καλαποδά Εμμανουήλ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

13.  

Έγκριση 22ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

14.  

Έγκριση 23ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

15.  

Έγκριση 25ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

16.  

Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο:  «Εξειδικευμένες μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων, κλπ.»

17.  

Διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών των εφημερίδων α) «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ», β) «ΕΜΠΡΟΣ», γ) «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», δ) «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» ε) «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», στ) «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» ζ) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και η) λοιπών τιμολογίων