Υπογράφουν τα ενοικιαστήρια οι ιδιοκτήτες των γεωτεμαχιων στην Βαστρια για το νέο ΚΥΤ (PIC)


Ανακοίνωση από την Παλλεσβιακη Ένωση

10 Δεκεμβρίου 2020 το Υπουργείο Μετ/σης & Ασύλου ανεβάζει στο διαύγεια την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση γεωτεμαχίων στην περιοχή Πλατη.

03 Φεβρουαρίου 2021 στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης η πρόσκληση αυτή περνάει ως "ανύπαρκτη" ώστε να μην έχουν δικαίωμα ψήφου στην δημιουργία Νέας Υπερδομής οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής (δεν υπήρχε λένε προσδιορισμός θέσης από το Υπουργείο...!!!) Από τις 22 Δεκεμβρίου 2020 όμως μέχρι 29 Δεκεμβρίου οι ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων είχαν ήδη καταθέσει εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Υπουργείο !!!!!

17 Μαϊου 2021 το Υπουργείο Μετ/σης & Ασύλου καλεί τους ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων της περιοχής να καταθέσουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 993/10-12-2020 (ΑΔΑ:9ΧΓΚ46ΜΔΨΟ-ΔΑΓ) "ανύπαρκτης" Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Με τι ημερομηνία εγγράφου ο Κύριος Δήμαρχος προσδιόρισε την θέση στο Υπουργείο Μετ/σης & Ασύλου