Εγκρίθηκαν οι νέοι κανονισμοί άρδευσης και πρασίνου του Δήμου Μυτιλήνης


Εγκρίθηκαν οι νέοι  κανονισμοί

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης, με την υπ’ αριθμ. 104/23-4-2021 Απόφασή του, ενέκρινε τον νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Η ανωτέρω Απόφαση, κατά το πλήρες κείμενό της, α) έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» [ΑΔΑ: 6Ψ8Ν46ΜΓΘΓ-ΝΧΘ], β) έχει καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης και γ) έχει τοιχοκολληθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 

Β. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης, με την υπ’ αριθμ. 106/23-4-2021 Απόφασή του, ενέκρινε τον νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Η ανωτέρω Απόφαση, κατά το πλήρες κείμενό της, α) έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» [ΑΔΑ: ΩΘΥΔ46ΜΓΘΓ-0Λ6], β) έχει καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης και γ) έχει τοιχοκολληθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.