Γιατί δεν πάει στην Παναγιουδα το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης


Επιστολή της Σχολικής Κοινότητας με τα επιχειρήματα κατά της μετεγκατάστασης

Τους λόγους για τους οποίους διαφωνεί με την μετεγκατάσταση του Μουσικού Σχολείου σε αίθουσες του κτιρίου της σχολής  του ΟΑΕΔ στην Παναγιούδα, εξηγούν με επιστολή τους οι σύλλογοι Καθηγητών, γονέων και τα μαθητικά συμβούλια.

Η σχολική κοινότητα (Σύλλογος Καθηγητών, Σύλλογος Γονέων, Μαθητικά 
Συμβούλια) του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, με αφορμή τη συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης για μελέτη πυρασφάλειας στο τμήμα το 
κτιρίου του ΟΑΕΔ, με κοινή ανακοίνωση παίρνει θέση σχετικά με το θέμα 
της προτεινόμενης μεταστέγασης του Σχολείου στο κτίριο του ΟΑΕΔ.


Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η προσωρινή μεταστέγαση στον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα στο οικοτροφείο των σχολών, θα είχε νόημα αθροιστικά εάν:


 -Η μεταφορά του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης από το συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας αποτελούσε τεκμηριωμένα τη μοναδική επιλογή που διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, την αρχή της νομιμότητας και της ίσης μεταχείρισης.

-Το προτεινόμενο κτήριο ήταν επαρκές, κατάλληλο και ασφαλές για τις ανάγκες λειτουργίας του ΜΣΜ. Η μεταστέγαση ήταν προσωρινή, έως την ανέγερση του νέου κτηρίου που θα στεγάσει το σχολείο μας.

 «Οι ενστάσεις μας, αναφέρει το Μουσικό σχολείο,  σχετικά με την μέχρι τώρα πορεία της διαδικασίας αφορούν:

 

- Τον μη επακριβώς προσδιορισμένο αριθμό των διαθέσιμων χώρων.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη λειτουργία ενός μουσικού σχολείου υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με το είδος, την έκταση και τη χρήση των χώρων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του (αίθουσες διδασκαλίας, ατομικών μαθημάτων, μαθημάτων συνόλων, φύλαξης μουσικών οργάνων, εργαστήρια κ.α.). Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι ένα μουσικό σχολείο με 6 μόνο τμήματα Γυμνασίου και Λυκείου απαιτεί ένα σύνολο τουλάχιστο 32 αιθουσών. Αντίστοιχα, ένα σχολείο με 9 τμήματα (η περίπτωση του δικού μας σχολείου) απαιτεί, τουλάχιστον, 35 αίθουσες για να λειτουργήσει σωστά. Αυτή τη στιγμή το ΜΣΜ λειτουργεί 27 «ειδικά» διαμορφωμένους χώρους (ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να χρησιμοποιεί και περισσότερους).

Με βάση την κάτοψη του Τμήματος Ι του ΟΑΕΔ (σύμφωνα με την οικοδομική άδεια που έχουμε στη διάθεση μας), διατίθενται για το σχολείο μας, 12 αίθουσες (περίπου 30m2 η καθεμία) και κάποιοι ακόμη βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες, ντουζιέρες, αποθήκες). Πρέπει να γίνει σαφές πως για τις ανάγκες του ΜΣΜ ΔΕΝ παραχωρείται το σύνολο του κτηρίου του ΟΑΕΔ αλλά μόνο ένα συγκεκριμένο τμήμα του, το οποίο προσδιορίζεται αυστηρά (Τμήμα Ι – οικοτροφείο), επακριβώς και με σαφήνεια από το χρησιδάνειο. Με αυτούς τους χώρους, προφανώς, ΔΕΝ καλύπτονται οι βασικές ανάγκες λειτουργίας ενός μουσικού σχολείου. Οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή διαβεβαιώσεις για την επάρκεια των χώρων ή για τη διάθεση περισσότερων, έχουν μεταφερθεί στη σχολική κοινότητα μόνο προφορικά και ΔΕΝ προκύπτουν από το χρησιδάνειο ή άλλες διοικητικές πράξεις.

 

  -Την καταλληλόλητα και επάρκεια τον διαθέσιμων χώρων:

Βάσει της οικοδομικής άδειας του κτηρίου, το τμήμα που παραχωρείται στο ΜΣΜ ΔΕΝ έχει χρήση διδακτηρίου αλλά οικοτροφείου. Το πόρισμα της επιτροπής καταλληλότητας που συντάχθηκε στις 6-8-2020 από τους αρμόδιους φορείς αναφέρει ρητά ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ οι απαραίτητες διαμορφώσεις για να λειτουργήσει ως χώρος διδακτηρίου (αλλαγή χρήσης από οικοτροφείο σε διδακτήριο), να φτιαχτούν εξωτερικές τουαλέτες για τους μαθητές, να διαμορφωθούν όλοι οι απαιτούμενοι χώροι για βιβλιοθήκη, εργαστήρια, αίθουσα φύλαξης οργάνων κ.τ.λ. Επίσης, τα μέλη της επιτροπής διευκρίνισαν ότι «στον χώρο του ΟΑΕΔ υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και μαγειρεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιεί το ΜΣΜ για την ομαλή λειτουργία του». Οι χώροι και οι χρήσεις αυτών όμως, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους όρους του χρησιδανείου.

Επιπλέον, η επιτροπή καταλληλότητας κλείνει την έκθεσή της, σημειώνοντας ότι «ο χώρος θα είναι κατάλληλος για χρήση από το ΜΣΜ εφόσον υλοποιηθούν οι παρατηρήσεις της επιτροπής και διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να λειτουργεί ικανοποιητικά». Τονίζει δε ότι οι παρατηρήσεις θα ελεγχθούν από νέα επιτροπή καταλληλότητας.

Μέχρι σήμερα, ΔΕΝ υπάρχει πόρισμα της επιτροπής καταλληλότητας σχετικά με την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών που σημειώνονται από την προηγούμενη επιτροπή», καταλήγει στην ανακοίνωσή του, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης.