Συνεδριάζει σήμερα με 6 θέματα το δημοτικό συμβούλιο Δ. Δυτικής Λέσβου


Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Λέσβου στις 19:00 με τηλεδιάσκεψη

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και γ)την αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β' 89) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ' εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής ο Εντεταλμένος Αντιδήμαρχος κος Αλεξίου Ευστράτιος

1ο

Τοποθέτηση χλοοτάπητα  στο στάδιο Πολιχνίτου

2ο

Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δυτικής Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ρούσσης Μιχάλης

3ο

Εγκατάσταση Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ζαφείρης Ευστράτιος

4ο

Σύναψη  συμβολαιογραφικής πράξης άρσης της διαλυτικής αίρεσης υπο την οποία τελεί το ακίνητο του κ. Σγουρή Χριστοφόρου που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Παρακοίλων  και που περιήλθε σε αυτόν λόγω αγοράς από την πρώην Κοινότητα Παρακοίλων με το υπ’ αριθμ. 10011/09-04-1977 συμβόλαιο.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                          Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος  Αξής Αντρέας

5ο

4η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Δυτικής Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Γιαννή Ασανούλα

6ο

Έγκριση δαπάνης για την καταβολή συνδρομής στο Διεθνές Πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»