Τελικές εγκρίσεις για τα Σχεδία Βελτίωσης στο Βόρειο Αιγαίο


Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ  (ΔΑΟΠ)

 

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Σήμερα 22-03-2021 ημέρα Δευτέρα, την 1η Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 7187/08-10-2020 απόφασης ένταξης πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης και δημοσιοποιεί επικαιροποιημένους πίνακες ένταξης των αιτήσεων ενίσχυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: 787 εντάξεις, φυσικών και νομικών προσώπων, στη δράση 4.1.1. ¨Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης¨ του ΠΑΑ 2014-2020 με συνολική δημόσια δαπάνη 45.194.725,44€  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: 11 εντάξεις, φυσικών και νομικών προσώπων, στη δράση 4.1.3.

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στη προστασία του περιβάλλοντος¨ του ΠΑΑ 2014-2020 με συνολική δημόσια δαπάνη 166.332,90€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: 2 εντάξεις, συλλογικών σχημάτων, στη δράσης 4.1.1.  ¨Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης¨ του ΠΑΑ 2014-2020 με συνολική δημόσια δαπάνη 825.749,50 € 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες της Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. (http://www.pvaigaiou.gov.gr).

 

 

    Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                 

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ