Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη


την  Δευτέρα 29  Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, με χρήση της υπηρεσίας e-presence

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Εισηγητής Γενικός Γραμματέας Ελευθερίου Αριστόβουλος

1ο

Αναδοχές χρεών κοινωφελών επιχειρήσεων

1)Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Παρασκευής

2)Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία του πρώην Δήμου Μανταμάδου

3)Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ερεσού Αντίσσσης 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αλάνης Γεώργιος

2ο

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

3ο

Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ανοιχτών(ηλεκτρονικών) και συνοπτικών διαγωνισμών σύναψης δημόσιων συμβάσεων( προμηθειών-υπηρεσιών) για το έτος 2021.

4ο

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν σε οχήματα, μηχανήματα, καύσιμα και σε αντικείμενα των υπηρεσιών Καθαριότητας, Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Δυτικής Λέσβου. 

5ο

Τροποποίηση της Απόφασης Δ.Σ. Δ. Δυτικής Λέσβου στην Τράπεζα Ελλάδος και τα λοιπά τραπεζικά ιδρεύματα.

6ο

Αποδοχή πιστώσεων  από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ζαφείρης Ευστράτιος

7ο

6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Λέσβου

8ο

Απευθείας αγορά ακινήτων (οικοπέδων) ιδιωτών στη Σκάλα Συκαμινέας και στη Στύψη.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Κατανάκη Ιωάννα

9ο

Απαραίτητες Ενέργειες/Πράξεις υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου Ένταξης της Πράξης «Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά- Επιδότηση Ενοικίου στο Δήμο Δυτικής Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 576734 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

10ο

Απαραίτητες Ενέργειες/Πράξεις υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074529

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αξής Αντρέας

11ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Πάππος Κωνσταντίνος

12ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου για συμμετοχή σε γνωμοδοτική επιτροπή σχετικά με τα ναυάγια-πλοία

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Γιαννή Ασανούλα

13ο

Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Δυτικής Λέσβου

14ο

Έγκριση κανονισμού Πρασίνου Δήμου Δυτικής Λέσβου

15ο

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην δημοτική οδό Δ36 Πέτρας-Πετρί.

16ο

Χορήγηση ή μη άδειας στάθμευσης σε ΑΜΕΑ. (Γεωργέλλη Γεωργίας).

17ο

Χορήγηση ή μη άδειας στάθμευσης σε ΑΜΕΑ. (Αναγνώστου Απόστολος)

18ο  

Κατασκευή διάβασης πεζών επί αγροτικού δρόμου μεταξύ δύο οικοπέδων ιδιοκτησίας ξενοδοχειακής μονάδας «ΚΛΑΡΑ».

19ο  

Σύσταση Επιτροπής για έκδοση οικοδομικών αδειών σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923.

20ο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στα πλαίσια του έργου «Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου-Κάπης-Κλειούς-Πελόπης της Δ.Δ. Μανταμάδου

21ο

Ονομασία Κεντρικού δρόμου Άντισσας Λέσβου.