Νέες τιμές ύδρευσης – αποχέτευσης στην Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου

 

Το Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την υπ’ αριθμ. Απόφασή 21/26-1-2021, ενέκρινε αυτή με θέμα απόφασης: Έγκριση νέων τιμών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου έτους 2021.

Η ανωτέρω Απόφαση, κατά το πλήρες κείμενό της, α) έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» [ΑΔΑ: ΨΣ1Λ46ΜΓΘΓ-ΣΕΚ], β) έχει καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης στη διεύθυνση [http://www.mytilene.gr/] και γ) έχει τοιχοκολληθεί στον ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος.