Κώστας Μουτζούρης: "Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται"Ανακοίνωση της περιφέρειας σχετικά με τις καταγγελίες της Λαϊκής Συσπείρωσης για την οικονομική επιτροπή:

Δημόσια Ενημέρωση για την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μουτζούρη υπηρέτησε, υπηρετεί και θα υπηρετεί την νομιμότητα. Αυτό πράττει και σε ότι αφορά την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής οι αποφάσεις της οποίας ουδέποτε στερούνται νομιμότητας και τυγχάνουν έγκρισης όλων των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση τους.

Επισυνάπτουμε το από 1-2-2021 αριθμ.πρωτ 5144/307 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβουν γνώση οι πολίτες.

Κλείνοντας δηλώνουμε ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν θα προβεί σε παράβαση καθήκοντος ούτε βεβαίως πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα στην νομιμότητα πληρωμής δαπανών. Οποιοσδήποτε άσχετος, λαϊκιστής ή δημαγωγός έχει κάθε δικαίωμα να συνεχίσει την μάταιη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, που δε προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στους πολίτες των νήσων και να γελοιοποιείται.

το από 1-2-2021 αριθμ.πρωτ 5144/307 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Ενημέρωση ως προς την νομιμότητα και εκκαθάριση δαπανών

Σχετ. Οι διατάξεις των αρθ. 159 και 176 του Ν. 3852/2010

Σας ενημερώνουμε ότι από τούδε και στο εξής η εντολή σας να περνάνε όλα τα θέματα οικονομικού περιεχομένου(έγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού) από την Οικονομική Επιτροπή δεν μπορεί να υλοποιηθεί διότι μετά από σύσταση που μας έγινε προσφάτως από το Υπουργείο Εσωτερικών , η Οικονομική Επιτροπή είναι αναρμόδιο για την λήψη αποφάσεων αυτού του περιεχομένου έως και του ποσού των 20.000,00 ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που πρόκειται για εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα νομιμότητας κατά τον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών