Υπεγράφη το πρώτο Παράρτημα του Μνημονίου που εδραιώνει και εξειδικεύει τη συνεργασία Παν. Αιγαίου και Δήμου Δυτικής ΛέσβουΣε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί από πέρυσι μεταξύ της Πρυτάνισσας Καθηγήτριας Χρυσής Βιτσιλάκη ως νόμιμης εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, υπεγράφη χτες και το πρώτο Παράρτημα του Μνημονίου που εδραιώνει και εξειδικεύει τη συνεργασία Πανεπιστημίου και Δήμου. 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Δήμος Δυτικής Λέσβου βάσει των όσων ορίζει η μεταξύ τους σύμβαση «έχοντας ως στόχο τη συστηματική και αποτελεσματική ανάπτυξη της συνεργασίας, δια των αρμοδίων οργάνων τους και της κοινής επιτροπής, συμφωνούν ποιες επιμέρους συγκεκριμένες δραστηριότητες θα υλοποιούνται, βάσει προγραμματικών συμβάσεων, συμφωνητικών, υποβολής κοινών προτάσεων κ.λ.π., στα οποία θα περιγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μέρους, οι πόροι και οι δαπάνες». Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η σύναψη συμφωνίας για την υλοποίηση δράσεων που θα αφορούν κατά βάση τον τομέα του Πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών του Δήμου με το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

Η συνεργασία που τίθεται σε εφαρμογή με το παρόν Παράρτημα και εκτείνεται σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης των συμβαλλομένων, υλοποιείται με τις ακόλουθες δράσεις όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

Συμβουλευτική και παροχή τεχνογνωσίας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας προς το Δήμο για δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση πληροφοριακών τεχνολογιών, θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διαχείρισης.

Την από κοινού επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για κοινές δράσεις στους τομείς της πληροφορικής ή/και του πολιτισμού

Εκπόνηση κοινών μελετών και ερευνών σε θέματα πληροφοριακών τεχνολογιών, θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διαχείρισης

Τον από κοινού σχεδιασμό και οργάνωση πολιτιστικών δράσεων, όπως Σεμινάρια, Ομιλίες, Θεατρικές Παραστάσεις, Εκθέσεις και κινηματογραφικές προβολές, με στόχο την περαιτέρω κατάρτιση των φοιτητών/τριών του Τμήματος και την ενημέρωση ομάδων-στόχων του Δήμου

Διοργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων (π.χ. ημερίδες/συνέδρια)

Διάθεση φοιτητών/τριων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου για τη διεξαγωγή Θερινής Πρακτικής Άσκησης στους τομείς των Πληροφορικής και του Πολιτισμού.

Εκπόνηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου  

Συμφωνία για διάθεση φοιτητών/τριων στα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια του Δήμου Δυτικής Λέσβου για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής

Συμβουλευτική και παροχή τεχνογνωσίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου προς το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ως προς τις νέες απαιτήσεις και εξελίξεις στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης

Προώθηση θεμάτων και κοινών δράσεων των δύο φορέων μέσα από τα έντυπα, τις ιστοσελίδες τους και την κάθε είδους ενημέρωση των μελών-χρηστών τους και τρίτων, καθώς και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο.

Ως Συντονιστές των δύο μερών για τις παραπάνω δράσεις ορίζονται για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ο κ. Χρήστος Καλλονιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και για το Δήμο Δυτικής Λέσβου η Ζαχαρώ Ιωακείμ, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας.