ΠΕ Βορείου Αιγαίου: Οι ημερομηνίες για ΚΤΕΟ των βαρέων οχημάτων


Σύμφωνα με την ισχύουσα 3536/25-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΗ7ΛΩ-1ΩΖ) Απόφαση του

Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, προσκαλούνται οι ιδιοκτήτες βαρέων οχημάτων (με ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ άνω των 3500 κιλών) με έδρα την Νήσο Λέσβο που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας λήγει σε 7 (ΕΠΤΑ) να προσκομίσουν τα οχήματά τους στο Τμήμα ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

• Τα οχήματα που διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου μετά την 31-12-2019 δεν ακολουθούν το

πρόγραμμα και προσκαλούνται με την λήξη του δελτίου τους.

• Όσα οχήματα με βάση της ημερομηνίες του πίνακα δεν προσκομίστηκαν για έλεγχο θεωρούνται

εκπρόθεσμα.

• Εξαιρούνται τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλών (ADR) τα οποία ελέγχονται σύμφωνα με το

Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που διαθέτουν.

• Η προσέλευση των πολιτών γίνεται μόνο με ραντεβού

• Η απόφαση μπορεί να αναζητηθεί στην διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου

Αιγαίου.

• Εξαιρούνται της πρόσκλησης τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΑΣΤΙΚΑ,ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ,ΣΧΟΛΙΚΑ)

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:00 ως 15:00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 2251354100 + 2251354101 + 2251354109

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : kteolesvou@pvaigaiou.gov.gr + kteolesvos@gmail.com