Σε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης την Τετάρτη θα συζητηθεί η κατασκευή νέας δομής στην Λέσβο


Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας στη θέση Βάστρια. 

 

Η ανακοίνωση:

Προσκαλείσθε στην τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 3 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ., προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα:

 

Συζήτηση-ενημέρωση για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό-προσφυγικό στη Λέσβο


Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.1.2021 (ΦΕΚ Β΄ 186) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.