Συνεδριάζει την Δευτέρα με τηλεδιάσκεψη το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης


Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 με ώρα έναρξης 6:00 μμ η 1η τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης έτους 2021.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ, την ΚΥΑ 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) Εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

Αιτήματα δημοτών για κάδο απορριμμάτων επί της οδού Θρ. Σταύρου στην Καλλιθέα

Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων από πεζοδρόμια οδού Ελ. Βενιζέλου στη Σουράδα (εισηγ. Α. Κουζινόγλου)

Ιδιωτικά αποχετευτικά φρεάτια στην οδό Ζωοδόχου Πηγής στη Λαγκάδα (εισηγ. παράταξη «Δημοκρατική Μυτιλήνη»)

Κοπή παλαιού ευκάλυπτου στην οδό Τζ. Αριστάρχου στο Κιόσκι (εισηγ. παράταξη «Δημοκρατική Μυτιλήνη»)

Γνωμοδότηση επί Σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Μυτιλήνης σε διαβούλευση

Σχέδιο Νόμου για νέο σύστημα εκλογής Συμβουλίων Κοινοτήτων (ψήφισμα Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου)

Προγραμματισμός δράσεων Δ/Κ Μυτιλήνης για το 2021.

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Συμβουλίου της Κοινότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

                                               ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ