45.637.081€ για τα Σχέδια Βελτίωσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι για τα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ της Περιφέρειας διατέθηκαν συνολικώς τα έξης ποσά:

 

(1) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα  

      της εκμετάλλευσης»:

     Για 785 αιτήσεις εγκρίθηκαν 44.645.000€

 

(2) ΔΡΑΣΗ 4.1.3. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς

     και στην προστασία του περιβάλλοντος»:

     Για 11 αιτήσεις εγκρίθηκαν 166.332 €.

 

(3) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα

     της εκμετάλλευσης»:

     Για 2 αιτήσεις εγκρίθηκαν 825.749€.

Συνολικώς θα διατεθούν 45.637.081€ για τις τρεις κατηγορίες σχεδίων.