Συνεδριάζει σήμερα ΔΙΑ περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Σήμερα Σάββατο 23  Ιανουαρίου  2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και γ)την αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

Δωρεά αποδοχή μελέτης από ιδιώτη κ. Θεολόγο Μαλακό με τίτλο «Κατασκευή τεχνικού έργου γεφυρώσεως υδατορέματος στην θέση ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ, της αγροτικής περιοχής Άγρας»  

Στυλιανίδου Μαριάνθη

Πρ/νη Δ/νσης Τεχνικών Υπηγρεσιών

2ο

Εξαίρεση από την εφαρμογή της 5μερης εργασίας του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Αντιδήμαρχος

Αξής Ανδρέας

3ο

Έγκριση Απολογισμού 2020 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Βαρελτζής  Απόστολος

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

4ο

Οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος παραπλεύρως ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισμού Πέτρας, στην περιοχή «Άγιος Δημήτριος» Πέτρας Λέσβου.

Ζαφειρίου Θεοδώρα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νση Περιβάλλοντος

5o

1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Λέσβου

 Αντιδήμαρχος  Ζαφείρης Ευστράτιος

6ο

Συμπληρωματική  1ης  Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Λέσβου

Αντιδήμαρχος  Ζαφείρης Ευστράτιος

7ο

Συγκρότηση   επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

Αντιδήμαρχος Πάππος Κωνσταντίνος

8ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5074529,  στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

Αντιδήμαρχος  Ζαφείρης Ευστράτιος

9ο

Αποδοχή  απόφασης  ένταξης στο Πράσινο Ταμείο της Πράξης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Δυτικής Λέσβου» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια  φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)».

Αντιδήμαρχος  Ζαφείρης Ευστράτιος

10ο

 

Αποδοχή χρηματοδότησης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αντιδήμαρχος Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανουλα

11ο

 

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΛΙΣΒΟΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟ 2021-2022

Βέρρος Ταξιάρχης Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου

12ο

 

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (παλαιό ελαιοτριβείο) στη θέση «Βρυσάρα» της κοινότητας Ανεμώτιας στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Αντιδήμαρχος  Ζαφείρης Ευστράτιος

 



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ