Στην δημοσιότητα ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Μυτιλήνης

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης, με την υπ’ αριθμ. 523/24-11-2020 Απόφασή του, ενέκρινε τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.

Η ανωτέρω Απόφαση, κατά το πλήρες κείμενό της, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» [ΑΔΑ: 616Ε46ΜΓΘΓ-ΖΦΠ], έχει καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης στη διεύθυνση http://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2020/11/kanonismos_kathariotitas_Dimou_Mytilinis.pdf

και έχει τοιχοκολληθεί στον ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος.