Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη


δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σήμερα  Σάββατο   5  Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  το   Σάββατο   5  Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, γ) την αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και δ)την αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Λέσβου έτους 2021»

Αντιδήμαρχος Αξής Αντρέας

2ο

«Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης σε τρείς προσκλήσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Αντιδήμαρχος Ζαφείρης Ευστράτιος

3ο

«Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Δήμου Λήμνου για την διοικητική υποστήριξη του για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 140/2020 και 89/2020 αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Δυτικής Λέσβου και Λήμνου και έγκριση σχεδίου σύμβασης.»

Αντιδήμαρχος Ζαφείρης Ευστράτιος

4ο

«Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Δυτικής Λέσβου και Αθλητικού Ομίλου Αγίας Παρασκευής Λέσβου «Ο Διαγόρας», για την πράξη Αναβάθμισης γηπέδου Ποδοσφαίρου- κατασκευή στεγάστρου στην Αγία Παρασκευή» 

Αντιδήμαρχος Ζαφείρης Ευστράτιος

5ο

32η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου Οικονομικού έτους 2020.

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

6ο

33η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου Οικονομικού έτους 2020

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

7ο

35η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου Οικονομικού έτους 2020

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

8ο

Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με την 258/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

9ο

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση προσφυγής ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου

Πειραιά συμφώνα με την 285/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος