Συνεδριάζει ΔΙΑ περιφοράς για τελευταία φορά το 2020 το δημοτικό συμβούλιο Δήμου δυτικής Λέσβου


τη Τετάρτη 30  Δεκεμβρίου

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και γ)την αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

Έγκριση νέων τιμών ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ έτους 2021

Σύμφωνα με το αριθμ. 14539/21-12-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΛ

 

 

2ο

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο:

·                  Επιτόπια τεχνική Υποστήριξη (Ε.Ε.Τ.Υ.) των υποδομών πληροφορικής κλπ του Δήμου Δυτικής Λέσβου, (ΚΑ 10.6266.0003,  πρ/σμού 23.400 €)

·                  Υπηρεσίες υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης για τις υπηρεσίες του Δήμου (ΚΑ 10.6117.0001,  πρ/σμού 23.400 €)

 

Αντιδήμαρχος

Ζαφείρης Ευστράτιος

3ο

Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους » (Πρόσκληση ΑΤ12). ΑΟΕ  325/2020

Αντιδήμαρχος  κος Ζαφείρης Ευστράτιος

4ο

39η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου Οικονομικού έτους 2020

Αντιδήμαρχος  κος Αλάνης Γεώργιος