Συνεδριάζει.. "Ιντερνετικά" για τελευταία φορά το 2020 το Περιφερειακό συμβούλιο Β. Αιγαίου με 5 θέματα


στις 28 Δεκεμβρίου

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020).

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 9ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγήτριες: Α) κ. Αναστασία Αντωνέλη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού & Πολιτισμού.

                     Β) κ. Κοσμία Μωραΐτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 17 Ν.3329/2005 ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 316.000,00 € ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΧΙΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ.

Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 49/26-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 100/31-10-2019 ΟΜΟΙΑ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΥΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ», ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041723.

Εισηγήτρια: κ. Μάρθα Ατσικπάση Προϊσταμένη της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ( 3 ) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ << ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >> ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ( MIS ) 5032514.

Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Ρούσσης Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 178 ΤΟΥ Ν. 3852/2010: «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.