Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη


την  Δευτέρα   21  Δεκεμβρίου  2020

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  την   Δευτέρα   21  Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και γ)την αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

37η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου Οικονομικού έτους 2020

Αντιδήμαρχος  Αλάνης Γεώργιος

2ο

38η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου Οικονομικού έτους 2020

Αντιδήμαρχος  Αλάνης Γεώργιος

3ο

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Τμήμα Καθαριότητας- Αποκομιδής και Ανακύκλωσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου για το έτος 2021

Αντιδήμαχρος Ρούσσης Μιχαήλ

4ο

Σχετικά με τον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Αντιδήμαρχος Ιωακείμ Ζαχαρώ

5ο

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού δημοπράτησης του αγροτεμαχίου «ΚΗΠΟΣ» κληρονομίας Παράσχου η Παρασκευά Τζιτζή.

Αντιδήμαρχις Ζαφείρης Ευστράτιος

6ο

Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Γενικός Γραμματέας Ελευθερίου Αριστόβουλος

7ο

Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» (Πρόσκληση ΑΤ09)

Αντιδήμαρχις Ζαφείρης Ευστράτιος

8ο

Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» (Πρόσκληση ΑΤ05).

Αντιδήμαρχις Ζαφείρης Ευστράτιος

9ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την ανθρωπιστική-κοινωνική αρωγή προς συνδημότες μας σε ανάγκη για σοβαρούς λόγους υγείας

Αντιδήμαρχος  Αλάνης Γεώργιος

10ο

Αποδοχή  της πίστωσης Δ’ κατανομής ΚΑΠ 2020 και διάθεσης των διατιθέμενων ποσών προς τις σχολικές επιτροπές

Αντιδήμαρχος Ιωακείμ Ζαχαρώ

11ο

Έγκριση συμβολαιογραφικής αμοιβής (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 314/2020 Α.Ο.Ε.)

Αντιδήμαρχος  Αλάνης Γεώργιος

12ο

Πρόταση αναπροσαρμογής (αύξησης) ωρών απασχόλησης σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ κατά δύο(2) ώρες ημερησίως για την κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Αντιδήμαρχος Ιωακείμ Ζαχαρώ

13ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δυτικής Λέσβου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΔΑΠΑΛ. ΑΕ

Γενικός Γραμματέας Ελευθερίου Αριστόβουλος