Συνεδριάζει ΔΙΑ Περιφοράς το Δημοτικό συμβούλιο το δήμου Μυτιλήνης με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη


στις 24 Νοεμβρίου

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ, με ώρα έναρξης 7:00 μ.μ. και λήξη 11:00 μ.μ., προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

 1.  

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

 1.  

Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020 (Απόφαση 12/2020 Εκτελεστικής Επιτροπής)

 1.  

Δωρεάν παραχώρηση προκατασκευασμένων αιθουσών για κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών σε σχολικές αίθουσες στη Σάμο, στην Ικαρία και στη Χίο

 1.  

Λήψη κατ΄ αρχήν απόφασης για σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού             Δήμου Μυτιλήνης

 1.  

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μυτιλήνης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΔΑΠΑΛ  Α.Ε.

 1.  

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Α.Ε.

 1.  

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 342/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΒΧ46ΜΓΘΓ-4ΞΠ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μυτιλήνης στην Επιτροπή Καταγραφής και Κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων  Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου»

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

 1.  

Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

 1.  

Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μυτιλήνης

 1.  

Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Ανακατασκευή Γεφυριού στον Παλαιόκηπο για την άρση της επικινδυνότητας»

 1.  

Συγκρότηση Επιτροπής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών σε οικισμούς χωρίς όρια, προϋφιστάμενους του έτους 1923

 1.  

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κύρια Δημοτική Οδό στα Πάμφιλα, λόγω επικινδυνότητας

 1.  

Χορήγηση θέσεων στάθμευσης έμπροσθεν της επιχείρησης του κ. Καπούτσου Σταύρου επί Δημοτικής Οδού στο Ακρωτήρι Μυτιλήνης

 1.  

Τοποθέτηση διαθλαστικού κατόπτρου επί της κύριας Δημοτικής Οδού που ενώνει τον οικισμό Πυργί με τη Επαρχιακή Οδό Μυτιλήνης Λουτρών, λόγω επικινδυνότητας

 1.  

Τοποθέτηση ευκάμπτων πλαστικών επαναφερόμενων κυλίνδρων στην οδό Παρασκευαΐδη στην Μυτιλήνη

ΘΕΜΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

 1.  

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης μίας αίθουσας, με αυτοτελή είσοδο, στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος Λουτρόπολης Θερμής, για την στέγαση της δανειστικής βιβλιοθήκης του Συλλόγου Γυναικών «ΘΕΡΜΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

 1.  

Αποδοχή δωρεάς στατικής μελέτης του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 6ουΔημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»

 1.  

Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Λάμπου Μύλων» (ΑΜ 130/2020) και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης

 1.  

Έγκριση για την Διάλυση Σύμβασης, την εκ νέου σύνταξη μελέτης και επαναδημοπράτηση του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 6ου δημοτικού σχολείου Μυτιλήνης»

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

 1.  

Έγκριση 68ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

 1.  

Έγκριση 69ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

 1.  

Έγκριση 70ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

 1.  

Έγκριση 71ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

 1.  

Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, ήτοι ισόγειου καταστήματος Κοινοτικού Μεγάρου της Κοινότητας Πλωμαρίου, εμβαδού 40τ.μ.

 1.  

Διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών των εφημερίδων: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Γ.ΣΚΟΥΦΟΥ), ΕΜΠΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ), ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ (ΚΑΣΜΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)»

 1.  

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή της πράξης «Μελέτες ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Μυτιλήνης» (τ. Δήμου Λέσβου) με Κωδικό ΟΠΣ 5011036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» - ΚΩΔ. ΣΑ: Ε2751 -   ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2018ΣΕ27510006


Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ειδική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ, με ώρα έναρξης 5:00 μ.μ. και λήξη 7:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα:


               

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 1.  

Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 Δήμου Λέσβου

Αντιδήμαρχος     κ. Κατσαβέλλης