Συνεδριάζει ΔΙΑ περιφοράς με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης


στις 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και γ) την αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.       

Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020 (Απόφαση 10/2020 Εκτελεστικής Επιτροπής)

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

2.       

Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μυτιλήνης

3.       

Προμήθεια δύο εκσκαφέων για τις ανάγκες του  Δήμου Μυτιλήνης

4.       

Έγκριση εκμίσθωσης στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ/COSMOTE δημοτικής έκτασης στην περιοχή Δρώτα της Δ.Ε. Πλωμαρίου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

5.       

Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Μυτιλήνη λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Ζωοδόχου Πηγής» (Απόφ. 86/2020 ΕΠΖ)

6.       

Έγκριση μίσθωσης μηχανήματος για την διαχείριση κλαδεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

7.       

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχομένων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 18/2020 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»

8.       

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχομένων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 19/2020 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΓΕΡΑΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΔΑΓΚΛΗΣ

9.       

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες των Ηλεκτρολόγων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

10.  

Κάλυψη ίδιας συμμετοχής του 1ου υποέργου «Προπαρασκευαστικές ενέργειες- Έκδοση οικοδομικής άδειας της ενταγμένης πράξης   στο ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο «Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου» από την επιχορήγηση των δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

11.  

Έγκριση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη Έργων Προστασίας Από Καταπτώσεις Βράχων Στο Πλωμάρι» (ΑΜ 88/2020) και του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης

12.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»

13.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΡΑΣ»

14.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης παράτασης του χρόνου της σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ» αναδόχου εταιρείας ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

15.  

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

16.  

Απευθείας μίσθωση  ακινήτου  λόγω  επέκτασης υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης (Δημοτολογίου – Ληξιαρχείου ) σε μη  μισθωμένο χώρο του  ιδίου ακίνητου που στεγάζονται σήμερα, σύμφωνα με το  το άρθρο 3 παρ. 2 περ. ε’ του Ν.3130/2003

17.  

Έγκριση 62ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

18.  

Έγκριση 63ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

19.  

Έγκριση 64ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020