Συνεδριάζει ΔΙΑ Περιφοράς με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δυτικής Λέσβιου


Σήμερα στις 18:00 το απόγευμα

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  την   Δευτέρα   30  Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, γ) την αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και δ)την αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

Έγκριση α) της σύστασης Αναπτυξιακού  Οργανισμού  των Δήμων Δυτικής Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου με την επωνυμία «ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», β) της οικονομοτεχνικής  μελέτης βιωσιμότητας της «ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» γ) του σχεδίου Κατασταστικού της «ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και δ) της παροχής εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

Αντιδήμαρχος Ζαφείρης Ευστράτιος

2ο

Αποδοχή δωρεάς Κακαρώνη

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

3ο

Έγκριση 3ου πρακτικού για την κατακύρωση του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσα 12μ3»

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

4ο

Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης αποχωρήσαντα υπαλλήλου ΙΔΑΧ από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

5ο

Καθορισμός ειδικής δικηγορικής αμοιβής του Εμμανουήλ Παπουτσή

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

6ο

Καθορισμός αμοιβής, λόγω τις ιδιαίτερης σοβαρότητας  και σημασίας της ανατεθειμένης εντολής

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

7ο

8η Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος-Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Λεσβου

Αντιδήμαρχος Αξής Αντρέας

8ο

9η Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος-Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Λεσβου

Αντιδήμαρχος Αξής Αντρέας

9ο

10η Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος-Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Λεσβου

Αντιδήμαρχος Αξής Αντρέας

10ο

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Λέσβου έτους 2021

Αντιδήμαρχος Αξής Αντρέας

11ο

Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων rot; Δήμου Δυτικής Λέσβου με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Αντιδήμαρχος Αξής Αντρέας

12ο

Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης, διαβάθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δ. Λέσβου και της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την εκπόνηση μελέτης του ιστορικού κτιρίου της «τέως Γεωργικής Σχολής Ερεσού»

Αντιδήμαρχος Αξής Αντρέας

13ο

Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  λόγο εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Εσωτερικά δίκτυα οικισμών Μανταμάδου. Κάπης, Κλειούς, Πελόπης της Δ.Ε. Μανταμάδου.

Αντιδήμαρχος Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

14ο

Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγο εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Σύστημα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ.

Αντιδήμαρχος Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

15ο

Ορισμός αναπληρωτή για την Επιτροπής Καταγραφής και Κατανομής περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Μυτιλήνης και Δήμου Δυτικής Λέσβου

Αντιδήμαρχος Πάππος Κωνσταντίνος

16ο

  Παράταση της μίσθωσης του ακινήτου της πρώην Δ.Ο.Υ για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου.(ΣΧ.  ΕΓΓ.53840/20.11.2020 έγγραφο της Α.Δ.Α.)

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος